19:02 | 07/02/2019

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội đối với người lao động

(LV) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội đối với người lao động luôn nhằm hướng tới mục tiêu bảo vệ mọi quyền lợi và tạo ra sự công bằng để người lao động cống hiến hết tài năng và trí tuệ cho sự phát triển của dân tộc. Tư tưởng đó của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn.

 >>> Sự cần thiết của việc học tập phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, giảng viên hiện nay

Mục tiêu vì cộng đồng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội đối với người lao động được thể hiện ở những nội dung cơ bản sau:

Một là, phải chăm lo, tạo việc làm cho người lao động. Đối với công nhân, Người chỉ rõ: “Tại những đô thị nào xét ra cần, thì các Uỷ ban hành chính có thể ban bố nghị định thiết lập những phòng tìm việc giùm cho công nhân. Những nghị định này trước khi thi hành phải được Bộ trưởng Bộ Lao động duyệt y”. Đối với nông dân, ruộng đất là tư liệu sản xuất chính, là vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu đối với họ. Nhận thức rõ điều này, từ rất sớm, Người cũng khẳng định: “Muốn nông dân có lực lượng dồi dào thì phải làm cho họ có ruộng cày”.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Nhà máy xe lửa Gia Lâm, ngày 19/5/1955
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Nhà máy xe lửa Gia Lâm, ngày 19/5/1955 . Ảnh: Tư liệu

Hai là, đào tạo nghề, nâng cao trình độ cho người lao động. Theo Hồ Chí Minh, muốn phát huy vai trò lãnh đạo, muốn thực hiện quyền làm chủ, người lao động phải ra sức học tập văn hóa, khoa học - kỹ thuật, học tập quản lý, học nghề, học ở nhà trường, học trong thực tiễn, học hỏi chuyên gia nước ngoài, học hỏi cán bộ, học hỏi lẫn nhau. Các ngành nghề đào tạo phải phong phú, đa dạng, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành kinh tế. Các trung tâm đào tạo nghề cho người lao động được khuyến khích thành lập và tạo điều kiện phát triển và được đầu tư đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đất nước.

Ba là, tiền lương cho người lao động. Theo Hồ Chí Minh: “Công việc làm như nhau nhận tiền lương ngang nhau. Cứu tế thất nghiệp. Xã hội bảo hiểm... Công nhân già có lương hưu trí”. Người cho rằng, mức lương thấp nhất, đó chính là số tiền cần phải trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong xã hội với điều kiện làm việc và cường độ lao động bình thường, kể cả lao động chưa qua đào tạo nghề. Số tiền lương đó phải đủ để người lao động tái sản xuất giản đơn sức lao động, đóng bảo hiểm tuổi già và nuôi con. Trong chính sách tiền lương cũng phải đảm bảo về sự công bằng, công bằng không có nghĩa là cào bằng, mà là làm theo năng lực hưởng theo lao động.

Bốn là, đảm bảo an toàn cho người lao động. Người rất chú ý đảm bảo an toàn lao động cho các đối tượng đặc biệt như: công nhân hầm mỏ, phụ nữ và trẻ em… Vì thế, phải quy định rõ “những công việc coi là nguy hiểm, quá sức, đối với đàn bà trẻ con để cấm họ không được làm”. Những công nhân làm công việc dưới hầm mỏ, với điều kiện đặc biệt nguy hiểm cũng phải có “Thể lệ riêng về việc bảo vệ sức khỏe và sinh mệnh cho công nhân các hầm mỏ”; những công nhân, người lao động làm việc ở vừng sâu vùng xa, “ở các vùng có bệnh sốt rét rừng, chủ phải chịu phí tổn về việc đề phòng bệnh này mà phát thuốc cho công nhân không lấy tiền…”.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm khu công nghiệp Liên hợp gang thép Thái Nguyên nhân dịp lò cao số 1 ra mẻ gang đầu tiên, ngày 1/1/1964
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm khu công nghiệp Liên hợp gang thép Thái Nguyên nhân dịp lò cao số 1 ra mẻ gang đầu tiên, ngày 1/1/1964 . Ảnh: Tư liệu

Năm là, giải quyết hài hòa các mối quan hệ lao động. Người cho rằng: “Bình quân chủ nghĩa là trái với chủ nghĩa xã hội”. Bình đẳng xã hội, trước hết là phân phối phải theo lao động và theo phúc lợi. Người viết: “Ai làm nhiều thì ăn nhiều, ai làm ít thì ăn ít, ai không làm thì không ăn, tất nhiên trừ những người già cả, đau yếu và trẻ con”. Những người đó được phân phối theo quỹ phúc lợi.

Sáu là, chính sách lập hội, đoàn của người lao động. Từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh ban hành Luật Công đoàn, trong đó chỉ rõ: “Công đoàn là phải cải thiện dần đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá của giai cấp công nhân nói riêng và của nhân dân nói chung”. Trong Bản yêu sách 8 điểm mà Người thay mặt những người Việt Nam yêu nước ở Pháp gửi tới Hội nghị Vécxây đầu năm 1919 cũng đã đề cập tới vấn đề này. Cuối năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đã chính thức yêu cầu Đảng Cộng sản Pháp “tổ chức những nghiệp đoàn hoặc thành lập nhóm tương tự ở thuộc địa”.

Giá trị lý luận và thực tiễn

Về giá trị lý luận, tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đối với người lao động chính là sự kế thừa, phát triển sáng tạo truyền thống nhân văn, nhân ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Đồng thời, đây cũng là sự tiếp thu quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về “con người là động lực, là mục tiêu của cách mạng” vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Hồ Chí Minh đã phát huy năng lực người lao động thông qua hệ thống chính sách xã hội, giúp cho họ chủ động, tích cực trong việc giải phóng chính mình và giải phóng cho toàn thể dân tộc.

 

Thăm Nhà máy sứ Hải Dương, Người đề tặng 4 chữ: Cố gắng, tiến bộ
Thăm Nhà máy sứ Hải Dương, Người đề tặng 4 chữ: Cố gắng, tiến bộ" trên chiếc lọ hoa, sản phẩm của nhà máy, ngày 26/7/1962 . Ảnh: Tư liệu

Về giá trị thực tiễn, tư tưởng của Hồ Chí Minh về chính sách xã hội đối với người lao động đã trở thành “cẩm nang thần kỳ” và là cơ sở để Đảng, Nhà nước ta thực thi chính sách xã hội cho người lao động một cách có hiệu quả trong giai đoạn hiện nay. Vì thế, tiếp nối Nghị quyết các kỳ đại hội trước đó, trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta tiếp tục chỉ rõ: “Nhà nước sử dụng thể chế, các nguồn lực, công cụ điều tiết chính sách phân phối và phân phối lại để phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao phúc lợi xã hội, chăm lo cải thiện đời sống mọi mặt của nhân dân, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành “ngọn đuốc” soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, trong mục tiêu xây dựng một xã hội đảm bảo dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ văn minh mà Đảng và Nhà nước đang thực hiện thì những chỉ dẫn của Người về chính sách xã hội đối với người lao động lại càng có giá trị hơn bao giờ hết.

ThS. Đào Văn Nam

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Rộn ràng lễ mừng cơm mới của đồng bào Si La/Giải mã ché thiêng của người Ê Đê
Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về báo chí vẫn còn nguyên giá trị
Nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh/Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Làng Văn hoa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Khai thác và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống
Ngày Xuân đi hội/ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các lễ hội mùa xuân
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site