16:34 | 06/04/2018

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất

(LV) – Khóa họp Đại Hội đồng UNESCO lần thứ 24 tại Paris, từ ngày 20 tháng 10 đến 20 tháng 11 năm 1987, đã thông qua Nghị quyết 24C/18.65 về Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là “Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam” vào năm 1990.

 >>> Tấm lòng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào dân tộc thiểu số

UNESCO là viết tắt tên gọi của tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc được thành lập ngày 16/11/1945 bằng việc ký Công ước chung của đại diện 20 quốc gia lớn đầu tiên trên thế giới cùng phê chuẩn. UNESCO hoạt động có ba chức năng chính là: khuyến khích hiểu biết, thông cảm lẫn nhau giữa các dân tộc thông qua những phương tiện thông tin rộng rãi; thúc đẩy việc giáo dục quần chúng và truyền bá văn hóa; duy trì, tăng cường và truyền bá kiến thức. Các quốc gia thành viên của UNESCO thường thành lập một tổ chức đại diện cho UNESCO ở nước mình, tùy theo điều kiện cụ thể của mỗi nước. Tháng 10/1976, Việt Nam là thành viên chính thức của UNESCO.

Ngày 15/6/1977, Chính phủ ta thành lập Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Ngoại giao để đảm nhiệm thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn thành viên UNESCO của Việt Nam và thực hiện chính sách đối ngoại của nước ta trong UNESCO.

Từ năm 1978, Việt Nam đã cử phái đoàn đại diện thường trực bên cạnh tổ chức UNESCO tại Paris (Pháp) và từ năm 1982 cử cấp đại sứ làm trưởng phái đoàn. Trong kỳ họp UNESCO năm 1979, nước ta đã đề xuất kỷ niệm 600 năm ngày sinh của Nguyễn Trãi vào năm 1980 với danh nghĩa: Nhà thơ, người sáng lập nên văn học cổ điển. Sau đó Cộng hòa dân chủ Đức đề xuất kỷ niệm nhân dịp 600 năm ngày sinh Nguyễn Trãi với danh nghĩa: Nhà thơ và học giả Việt Nam.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lại đình Tân Trào, nơi Người đã chù trì Quốc dân Đại hội, quyết định Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng, ngày 20/3/1961
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lại đình Tân Trào, nơi Người đã chù trì Quốc dân Đại hội, quyết định Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng, ngày 20/3/1961 .

Tại khóa họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 23 năm 1985, khi đoàn Việt Nam đề xuất tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới thì các đoàn tham dự đều tỏ ý ủng hộ. Ngày 14/4/1987, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam Võ Đông Giang đã trình lên ngài Amado Mahtar M’Bow, Tổng giám đốc UNESCO văn bản số 67/BTK/87 về việc đề nghị Đại hội đồng UNESCO khóa họp 24 thông qua Nghị quyết Kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có đoạn: Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị anh hùng dân tộc, đồng thời là nhà văn hóa xuất sắc của Việt Nam. Do vai trò và cống hiến vô cùng to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam và sự gắn bó cuộc đời hoạt động của Người với sự nghiệp đấu tranh chung của các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Do những đóng góp to lớn của Người vào việc giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa Việt Nam, chúng tôi nghĩ rằng kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với dân tộc Việt Nam mà còn có ý nghĩa quốc tế lớn lao. Tại phiên họp thứ 126, Hội đồng chấp hành UNESCO (cơ quan thay mặt Đại hội đồng giải quyết những công việc cấp thiết trong thời gian giữa hai kỳ họp) đã đồng ý đưa đề xuất kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1990 vào chương trình nghị sự của khóa họp Đại hội đồng lần thứ 24.

Khóa họp lần thứ 24 của Đại hội đồng UNESCO diễn ra tại Paris (Pháp) từ ngày 20/10 đến 20/11/1987 đã tập hợp những nội dung phiên họp vào ba quyển biên bản gồm: quyển Nghị quyết, quyển Báo cáo và quyển Biên bản thảo luận của Đại hội đồng, in bằng các thứ tiếng Anh, A Rập, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Nga, Pháp.

Nghị quyết số 24C/15.1 có mục 18.6 về các ngày lễ kỷ niệm. Mục 18.6.1: Lịch tổ chức lễ kỷ niệm các nhân vật kiệt xuất và các sự kiện lịch sử, trong đó có khuyến nghị sau: Năm 1989, lịch tổ chức kỷ niệm (100 năm hoặc là bội số của 100 năm) các nhân vật kiệt xuất và các sự kiện lịch sử trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa, truyền thông sẽ được soạn thảo cho hai năm 1990-1991 theo những thông tin do các Ủy ban quốc gia cung cấp và được phổ biến rộng rãi.

 

Lễ khai mạc Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất” được tổ chức tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 24/11/2017    Ảnh: DTPCT
Lễ khai mạc Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất” được tổ chức tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 24/11/2017 (Ảnh: DTPCT).

Mục 18.6.2: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà văn Thái Lan Phya Anuman Rajadhon vào năm 1988.

Mục 18.6.3: Kỷ niệm 500 năm ngày sinh của nhà triết học Đức Thomas Munzer vào năm 1989.

Mục 18.6.4: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà giáo dục Nga Anton Semionovitch Makarenko vào năm 1988.

Mục 18.6.5: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Văn bản có ghi rõ: Ghi nhận năm 1990 sẽ đánh dấu 100 năm Kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Nhận thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng xuất sắc về sự tự khẳng định dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Nhận thấy những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật chính là sự kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc mong muốn được khẳng định bản sắc văn hóa của mình và mong muốn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. Khuyến nghị các quốc gia thành viên cùng tham gia Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng việc tổ chức các hoạt động cụ thể để tưởng niệm Người, qua đó làm cho mọi người hiểu rõ tầm vóc vĩ đại của những tư tưởng và cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Người. Đề nghị Tổng Giám đốc UNESCO triển khai các biện pháp thích hợp để Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hỗ trợ các hoạt động kỷ niệm được tổ chức nhân dịp này, đặc biệt là những hoạt động sẽ diễn ra ở Việt Nam.

Mục 18.6.6: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Jawaharlal Nehru nhà văn hóa lớn của Ấn Độ vào năm 1989.

Mục 18.6.7: Kỷ niệm 400 năm ngày mất của kiến trúc sư Sinan của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1988.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng, dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc, ngày 28/2/1969
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng, dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc, ngày 28/2/1969 .

Cuộc thảo luận của Hội đồng UNESCO diễn ra trong bối cảnh đang có sự thay đổi trong nội bộ tổ chức, một số nước rút khỏi UNESCO vì những lý do chính trị và có nước đòi UNESCO thông qua một nghị quyết kể từ năm 1990 cần hạn chế việc kỷ niệm các danh nhân thế giới. Nhưng trong quá trình thảo luận tại Đại hội đồng UNESCO, các đại biểu quốc tế đã bày tỏ tình cảm chân thành và ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều đoàn đại biểu vừa phát biểu tại phiên họp vừa gặp riêng phái đoàn Việt Nam để khẳng định sự ủng hộ đối với Người là niềm vinh dự đối với đất nước họ. Gần 30 nước đã cùng ký tên vào Nghị quyết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, có nước còn nhắc đi nhắc lại nhiều lần vì sợ rằng Ban thư ký ghi sót tên nước mình.

Nghị quyết cuối cùng về Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đại hội đồng thông qua với 100% số phiếu đồng ý. Đây là Nghị quyết duy nhất trong các Nghị quyết về danh nhân văn hóa của UNESCO mang một nội dung kép cả văn hóa và chính trị. Với Nghị quyết này của UNESCO, Hội thảo quốc tế “Chủ tịch Hồ Chí Minh- anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa lớn” đã được tổ chức trọng thể ngày 29 và 30/3/1990 tại Hà Nội. Hội thảo có sự tham dự của 70 đại biểu quốc tế đến từ 34 quốc gia và hơn 1000 đại biểu Việt Nam. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh đã đọc lời chào mừng Hội thảo, trong đó nêu rõ: “Theo Nghị quyết của UNESCO năm nay thế giới kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa lớn”.

Đỗ Hoàng Linh

(PGĐ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Nhớ Tết xưa/Tết đông của người Hà Nhì/ Bánh tẻ Phú Nhi rộn ràng đón Tết
Làng Việt còn mãi/ Kéo co ngồi - Di sản độc đáo giữa lòng Hà Nội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển xã hội/Điểm hẹn văn hóa - Còn lâu!/ Điện ảnh Việt hội nhập với thế giới
Phát huy giá trị di sản vì sự nghiệp phát triển bền vừng/ Không gian trải nghiệm văn hóa " ba trong một"
Dấu ấn 10 năm thực hiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site